Dla rodzica > Poradnik troskliwego rodzica

Jak pom??c dziecku z dysleksj??

Jak sprawi?, aby ch?tnie czyta??o?


Jak inspiruj?co i m?drze chwali? dzieci?

Chyba ka??dy zgodzi si? z tym, ??e nasze dzieci czeka wiele wyzwa??, trudno??ci i stresuj?cych sytuacji. Rywalizacja najpierw w szkole, a potem na rynku pracy; po??piech i brak czasu na relaks; obawy o przysz??o???; konieczno??? sprostania licznym cz?sto wzajemnie wykluczaj?cym si? oczekiwaniom; praca pod presj? stresu — ka??dy z nas w mniejszym lub wi?kszym stopniu do??wiadcza tego wszystkiego.