Oferta > migaj naturalnie

„J?zyk Migowy jest, w r?kach jego mistrzów, j?zykiem pi?knym i pe??nym ekspresji; to j?zyk, dla którego ani natura, ani sztuka nie znalaz??y substytutu umo??liwiaj?cego nies??ysz?cym kontakt mi?dzy sob?”. J. Schuyler Long

 

USKIProponujemy kurs „Skutecznej nauki i podstaw komunikacji z osob? nies??ysz?c?”.

 

Celem programu jest wspieranie opiekunów dzieci nies??ysz?cych. Po jego uko??czeniu, b?dziesz wiedzie?, jak wzmocni? naturalne predyspozycje do nauki u swoich podopiecznych, a szczególnie u dziecka nies??ysz?cego. Pomo??esz mu uczy? si? skutecznie.

 

 

Nasz? ofert? kierujemy do nauczycieli, wychowawców oraz rodziców dzieci nies??ysz?cych.
Chcemy u??atwi? im komunikacj? i swobodn? wymian? my??li.

 

 

Bezpłatne konsultacje