Oferta > KARTA DU??EJ RODZINY

POLSKA UNIWERSYTECKA SZKO?A KSZTA?CENIA INDYWIDUALNEGO HONORUJE KART? DU??EJ RODZINY.

W ramach wspó??pracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej od dnia 1 wrze??nia 2015 cz??onkom rodziny wielodzietnej posiadaj?cym Kart? Du??ej Rodziny udzielamy zni??ek:

Bezpłatne konsultacje