Program stypendialny:

Głosowanie w 37 edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego (II semestr - rok szkolny 2023/2024) USKI Polska zostało zakończone.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z LISTĄ LAUREATÓW.

Głosowanie zamknięte

Głosowanie zakończone

Głosowanie dla dyrektorów

Głosowanie dla Dyrektorów szkół zostało już zakończone

Laureaci

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI

Wiemy ju??, kto otrzyma?? stypendium w 30. edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska.

 

 1. Cel

  Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych.

 2. Dla kogo

  Zapraszamy uczniów szkó?? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadaj? wybitne osi?gni?cia naukowe, sportowe, artystyczne lub zas??u??yli si? czym?? szczególnym dla swojego regionu.

 3. Korzy??ci

  Mo??esz otrzyma? 1000 z??.
  Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesi?cy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysoko??ci 200 z?? miesi?cznie.

 4. Zasady

  Kandydatów zg??asza Dyrekcja szko??y, do której ucz?szcza ucze??. Wniosek oraz za???czniki nale??y przes??a? na adres USKI Polska.

  Nast?pnie na naszej stronie odbywa si? g??osowanie publiczne oraz g??osowanie dla Dyrektorów szkó?? bior?cych udzia?? w programie.

  Szczegó??owe warunki udzia??u w programie oraz procedur? rekrutacyjn? okre??la regulamin.

  Dokumenty do pobrania:

  USKI
 5. Terminy

  W roku szkolnym 2021/2022 uczestników zg??aszamy w nast?puj?cych terminach (decyduje data stempla pocztowego):

  I semestr: od 13 wrze??nia 2021 r. do 22 pa??dziernika 2021 r.

  II semestr: od 10 stycznia 2022 r. do 18 marca 2022 r.

 6. Statystyka dwudziestu o??miu poprzednich edycji

  • ??czna kwota stypendiów – 605 250,00 z??
  • Szko??y bior?ce udzia?? w programie – 619
  • ??czna ilo??? zg??oszonych kandydatów – 2197
  • Przyznanych stypendiów – 782