Program stypendialny > Logowanie


Logowanie dla Dyrektorów szkó?? bior?cych udzia?? w programie

Dzi?kujemy za uczestnictwo w Programie Stypendialnym i wytypowanie uczniów z Pa??stwa Szko??y, którzy maj? szans? na otrzymanie STYPENDIUM.

Sposób i zasady g??osowania s? okre??lone w zak??adce „zasady g??osowania”, które s? widoczne po zalogowaniu si? na stron? programu.
Do logowania nale??y wykorzystywa? przyznany login i has??o, który jest unikalny dla ka??dego z Dyrektorów.

Prosimy o poinformowanie m??odzie??y z Pa??stwa Szko??y o mo??liwo??ci udzia??u w g??osowaniu na uczniów, którzy ich zdaniem zas??uguj? na stypendium.

Pole LOGIN jest puste !