Oferta > czytaj b??yskawicznie, ucz si? skutecznie

Efektywne techniki uczenia si? to niezb?dne narz?dzie wspomagaj?ce edukacj? cz??owieka XXI wieku.

USKI

Dzi?ki realizacji programu:

  • kilkakrotnie przyspieszysz tempo czytania, zwi?kszysz rozumienie czytanego tekstu i pozb?dziesz si? z??ych nawyków czytelniczych,
  • nauczysz si? dobiera? odpowiednie strategie czytania zale??nie od celu czytania i rodzaju tekstu,
  • polepszysz koncentracj? uwagi i udoskonalisz pami??,
  • rozwiniesz zdolno??? twórczego my??lenia,
  • poznasz sposoby sporz?dzania nowoczesnych notatek,
  • nauczysz si? pracowa? systematycznie i samodzielnie.
USKI

Stosowanie nowoczesnych metod w istotny sposób pozwoli Ci:

  • wzmocni? wiar? we w??asne mo??liwo??ci,
  • podnie??? samoocen? i motywacj? do nauki,
  • ukszta??towa? potrzeby poznawcze i osi?gn?? cele edukacyjne,
  • pobudzi? potrzeb? zdobywania wiedzy.
Program dedykowany jest dla uczniów gimnazjów i szkó?? ??rednich.
Ucze?? wspó??pracuje z opiekunem dydaktycznym, który kontroluje jego post?py, udziela wskazówek, ocenia prace kontrolne i motywuje do systematycznej pracy.
Bezpłatne konsultacje