Oferta > e-learningowy zawr??t g??owy

„Stare sposoby nie otworz? nowych drzwi”. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom m??odzie??y szkolnej przygotowali??my nowoczesn? platform? e-learningow?.

WOW! Warto Ogarnia? Wi?cej

Co zyskujesz?

USKI
 • nawet 10-krotne przyspieszenie tempa czytania,
 • zwi?kszenie koncentracji uwagi,
 • rozwój kreatywno??ci i wyobra??ni przestrzennej,
 • usprawnienie logicznego i lateralnego my??lenia,
 • wszystkie dobrodziejstwa kinezjologii edukacyjnej,
 • znajomo??? mnemotechnik, czyli jak zapami?ta? na zawsze,
 • umiej?tno??? inteligentnego, skutecznego notowania,
 • popraw? pami?ci s??uchowej – trening aktywnego s??uchania,
 • poszerzenie horyzontów – ciekawe teksty popularnonaukowe.

Zobacz jakie to proste! Do swojej dyspozycji masz:

 • indywidualne konsultacje on-line z Trenerem a?? przez 2 lata,
 • dost?p do platformy e-learningowej przez 4 lata,
 • program w ciekawej interaktywnej formie dostosowany do indywidualnego poziomu,
 • testy on-line analizowane i oceniane na bie???co – sta??e wsparcie Trenera,
 • system kontroli systematyczno??ci pracy oraz przypomnienia e-mail i sms dla zapominalskich,
 • mo??liwo??? uzyskania Certyfikatu uko??czenia kursu po spe??nieniu wymaga?? programowych.
Program przeznaczony jest dla uczni??w klas VII i VIII szko??y podstawowej oraz szk???? ??rednich. Skorzysta? mog? z niego r??wnie?? osoby doros??e zainteresowane rozwojem osobistym i poszerzaniem horyzont??w.
Bezpłatne konsultacje