Oferta > usek prymusek

Ucze?? w szkole powinien czu? si? szcz???liwy. Powinien wierzy?, ??e nauka to najwspanialsza zabawa i przygoda w ??yciu.

USKI

Celem programu jest wzmocnienie i rozwini?cie Twoich naturalnych predyspozycji. Z nami:

 • nauczysz si? samodzielnej i systematycznej pracy,
 • poznasz swój styl uczenia si? i nauczysz si? zgodnie z nim pracowa?,
 • rozwiniesz swoj? kreatywno??? i wyobra??ni?,
 • opanujesz techniki pami?ciowe, które pozwol? uczy? si? ??atwo i przyjemnie,
 • poznasz sposoby opracowywania tekstów – zaczniesz czyta? szybciej i z wi?kszym rozumieniem,
 • poznasz proste ?wiczenia ruchowe, które przynios? zdumiewaj?ce korzy??ci,
 • odkryjesz nowe metody nauki j?zyków obcych.

Kurs obejmuje g??ówne bloki tematyczne:

TRENING PAMI?CI
I SPOSTRZEGAWCZO??CI
PRACA Z TEKSTEM
TECHNIKI PAMI?CIOWE
MY??LENIE KREATYWNE

„Sztuka nauczania zmienia si? w sztuk? uczenia dzieci, jak nale??y samodzielnie si? uczy?”. H. Waldenberg, M. Bogolea

Zadania rodziców:

USKI
 • Cieszy? si? z ka??dego sukcesu dziecka.
 • Wspiera? i motywowa? dziecko, szczególnie w pierwszym okresie realizacji programu, zanim pojawi? si? widoczne efekty.
 • Pomóc w okre??leniu planu pracy, zadba? o stworzenie warunków do nauki.
 • Przynajmniej raz w tygodniu rozmawia? z dzieckiem o realizacji programu, wykonanych zadaniach, sukcesach i przeszkodach.
Program przeznaczony jest dla dzieci z klas IV-VI. Ucze?? wspó??pracuje z opiekunem dydaktycznym, który kontroluje jego post?py, udziela wskazówek i motywuje do systematycznej pracy.
Bezpłatne konsultacje