Dla rodzica > Złote Myśli

 

„Tylko dziecko kochamy za to, ??e jest, cz??owieka doros??ego kochamy za to czym jest”. Stefan Garczy??ski

 

„Cierpliwo??ci – trawa czasem zamienia si? w mleko”. Waldemar ?ysiak

 

„Wa??nym czynnikiem jest w??a??ciwe s??owo. Ilekro? napotykamy jedno z tych naprawd? w??a??ciwych s??ów ... osi?gamy rezultaty fizycznie i duchowo – i to z pr?dko??ci? b??yskawicy”. Mark Twain

 

„Zawsze pi?kniejsz? odpowied?? dostanie, kto zada pi?kniejsze pytanie”. E. Cummings

 

„To co wci??? robimy, stanowi o nas”. Arystoteles

 

„Gdy rozszerzamy nasze horyzonty my??lowe i nasze pogl?dy, mi??o??? mo??e swobodnie w nas przep??ywa?. Kiedy sztywno trzymamy si? dawnych przekona??, hamujemy jej przep??yw”. Louise Hay

 

„Dwaj najwi?ksi poskramiacze l?ku to wiedza i dzia??anie”. Denis Waitley

 

„Oferuj najlepsze, co masz i zak??adaj, ??e to, co najlepsze, otrzymasz w zamian”. Denis Waitley

 

„Ludzkie umys??y zmienia si? przyk??adem, a nie perswazj?”. Will Rogers