Uniwersytet dzieci i młodzieży:

WSPIERAMY RODZICÓW W PROCESIE EDUKACYJNYM DZIECI, CHCEMY ABY ODNOSI?Y ONE SUKCESY, BY?Y SZCZ???LIWE I RADOSNE.

Metody naszej pracy oparli??my o solidne podstawy naukowe. Robert Ornstein, Howard Gardner, Paul Dennison, Tony Buzan i noblista Roger Sperry - to dla nas autorytety w dziedzinie wiedzy na temat mózgu i jej praktycznego wykorzystania. Wiemy, jak wa??na jest nauka zgodna z naturalnymi predyspozycjami dziecka, poniewa?? tylko wtedy mo??e by? ona przyjemna i skuteczna. Uczymy, jak wiele mo??na osi?gn?? dzi?ki nowym technikom pracy umys??owej na miar? XXI wieku.

ROZWIJAMY WSZYSTKIE UMIEJ?TNO??CI NIEZB?DNE W PROCESIE UCZENIA SI?.

USKI

ROZBUDZAMY CH?? UCZENIA SI? PRZEDMIOTÓW ??CIS?YCH DZI?KI POKAZOM FIZYCZNYM.

USKI USKI USKI

UCZYMY, W JAKI SPOSÓB MY??LE?, BY ZNAJDOWA? ROZWI?ZANIA I TWORZY? NOWE IDEE, A TYM SAMYM KSZTA?TOWA? W?ASN? PRZYSZ?O??? I ZDOBYWA? ??WIAT.

Zaj?cia prowadzimy w ka??dej szkole, która zaprosi nas do wspó??pracy.