Dla ucznia > Twój trener

Kinga Lis-Tylek

Dy??ur: wtorek i czwartek od 13:00 - 19:00
tel. 536 099 394, 12 418 87 50 wew. 24
trener.kinga@uski-polska.edu.pl
Skype: uski_trener_kinga

więcej...
Więcej informacji
close

Kraków jest moim miastem rodzinnym. Tutaj 6 lat temu uzyska??am tytu?? magistra pedagogiki opieku??czo – wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Od 2006 roku pracuj? z dzie?mi i m??odzie??? – najpierw, jako wychowawca w ??wietlicy szkolnej, potem w placówce opieku??czo – wychowawczej, a w ko??cu od 2010 roku, jako Opiekun Dydaktyczny w Polskiej Uniwersyteckiej Szkole Kszta??cenia Indywidualnego.

Moja praca zawodowa, od samego pocz?tku ??ci??le zwi?zana jest z dzie?mi i stanowi dla mnie ??ród??o rado??ci. Mam te?? ??wiadomo??? odpowiedzialno??ci, jaka na mnie spoczywa w kszta??towaniu postaw u m??odych ludzi.

Wolne chwile najcz???ciej celebruj? w gronie najbli??szych mi osób. Uwielbiam te?? spacery, górskie w?drówki i literatur? Paulo Coelho. Mój ulubiony cytat z „By? jak p??yn?ca rzeka” zawsze jest „gdzie?? blisko”… „Zaw­sze my??l? na od­wrót: spie­szy im si? do do­ros??o??ci, a po­tem wzdychaj? za ut­ra­conym dzieci??stwem. Trac? zdro­wie by zdo­by? pieni?dze, po­tem trac? pieni?dze by odzys­ka? zdro­wie. Z trosk? my??l? o przysz??o??ci, za­pomi­naj?c o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie prze??ywaj? ani te­ra??niej­szo??ci ani przysz??o??ci. ??yj? jak­by nig­dy nie mieli um­rze?, a umieraj?, jak­by nig­dy nie ??yli.”

Anna Jachym

Z wykszta??cenia jest pedagogiem, wychowawc?, trenerem, szkoleniowcem. Swoj? przysz??o??? wi???e z prac? psychologa, psychoterapeuty.

więcej...
Więcej informacji
close

Z wykszta??cenia jest pedagogiem, wychowawc?, trenerem, szkoleniowcem. Swoj? przysz??o??? wi???e z prac? psychologa, psychoterapeuty. Uwielbia prac? z lud??mi – wspólne rozmowy, pomoc w rozwi?zywaniu problemów. W kszta??towaniu pogl?dów, warto??ci moralnych, pomocy w nabywaniu wiedzy i umiej?tno??ci przez dzieci i m??odzie??, widzi cel i sens swojej dzia??alno??ci.

Pracuj?c z dzie?mi i m??odzie??? szkoln?, stosuje si? do maksymy Janusza Korczaka: "Idealny wychowawca to ten, który nie wt??acza, a wyzwala, nie ci?gnie a wznosi, nie ugniata a kszta??tuje, nie dyktuje a uczy, nie ???da a pyta".

Oprócz rzetelnej wiedzy przekazywanej uczniom, pomagaj?cej im rozwija? si? intelektualnie, zwraca tak??e uwag? na pozytywn? atmosfer?, równo???, wzajemny szacunek, aktywizacj? osób nie??mia??ych, z niskim poczuciem w??asnej warto??ci, czy nieradz?cych sobie ze stresem. Zaj?cia z dzie?mi i m??odzie??? uatrakcyjnia grami, zabawami i innowacyjnymi technikami, sprawiaj?cymi, ??e nauka staje si? przyjemno??ci?. Jej pogodne usposobienie sprawia, ??e dzieci i m??odzie?? z ni? wspó??pracuj?, ch?tnie anga??uj? si? w wykonywane czynno??ci, co przek??ada si? na wymierne efekty ich wspólnej pracy. Ka??dego ucznia traktuje jako odr?bn? jednostk?, dlatego ka??dy z nich ma szans? na rozwój swojego indywidualnego potencja??u intelektualnego i twórczego.

Justyna Domo??

Jestem absolwentk? studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Akademii Ignatianum oraz studiów podyplomowych na kierunku ...

więcej...
Więcej informacji
close

Jestem absolwentk? studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Akademii Ignatianum oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Praca z dzie?mi to ogromne wyzwanie, które daje mi wiele satysfakcji wynikaj?cej z odkrywania nowych talentów oraz pozwala mi w sposób kreatywny samorealizowa? si?. Ogromn? rado??? sprawia mi zara??anie pasj? uczenia si? i przekonanie, ??e nauka to przyjemno???, co daj? szkolenia w Polskiej Uniwersyteckiej Szkole Kszta??cenia Indywidualnego. Uwielbiam taniec, gotowanie i górskie w?drówki.

Monika Dr?g

Uko??czy??am histori? oraz socjologi? na Uniwersytecie Jagiello??skim. Przez wiele lat pracowa??am w ró??nych instytucjach ...

więcej...
Więcej informacji
close

Uko??czy??am histori? oraz socjologi? na Uniwersytecie Jagiello??skim. Przez wiele lat pracowa??am w ró??nych instytucjach, zdobyte tam do??wiadczenie zawodowe z powodzeniem wykorzystuj? na zaj?ciach z dzie?mi.

Fascynuj? mnie relacje mi?dzyludzkie, z pasj? obserwuj? mechanizmy spo??eczne i problemy nurtuj?ce wspó??czesne spo??ecze??stwo.

Jestem mi??o??niczk? historii w ka??dej postaci, wszelkich starówek, zamków, pa??aców, ko??cio??ów oraz muzeów, a tak??e czarnej aromatycznej herbaty i dobrego krymina??u.

Magdalena Dulewska

Od 24 lat mieszkam w Krakowie. W 1994 roku uzyska??am tytu?? magistra wychowania fizycznego ...

więcej...
Więcej informacji
close

Od 24 lat mieszkam w Krakowie. W 1994 roku uzyska??am tytu?? magistra wychowania fizycznego, a w 2002 roku trenera klasy drugiej pi??ki siatkowej. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 1995 roku pracuj? z dzie?mi i m??odzie??? w krakowskich szko??ach. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawc?. Oprócz posiadanych kwalifikacji i do??wiadczenia zawodowego, nieustannie poszerzam swoj? wiedz?, co w pracy nauczyciela ma szczególne znaczenie. Corocznie uczestnicz? w ró??norodnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, kursy, konferencje).

Jaki?? czas temu wzi???am udzia?? w warsztatach po??wi?conych technikom szybkiego i skutecznego uczenia si?. Temat bardzo mnie zainteresowa??. Zauwa??y??am, ??e oprócz kszta??towania cia??a m??odych ludzi jako nauczyciel wychowania fizycznego, mog? równie?? trenowa? ich umys??, zw??aszcza, ??e cia??em zarz?dza g??owa. Swój wolny czas lubi? sp?dza? aktywnie: p??ywaj?c, je??d???c na rowerze, graj?c w siatkówk? i koszykówk?, zim? je??d??? na nartach. Uwielbiam podró??owa? zwiedza? ciekawe miejsca, poznawa? inne kultury.

Maja Orli??ska

Dy??ur: poniedzia??ek 13:30-19.00 i ??roda 9:00-18:00
tel. 12 418 87 50 wew. 32
trener.maja@uski-polska.edu.pl
skype: uski_trener_maja

więcej...
Więcej informacji
close

Pochodz? ze ??l?ska Opolskiego. Do Krakowa przyci?gn???o mnie moje marzenie – chcia??am studiowa? na Uniwersytecie Jagiello??skim. Uda??o mi si? to! Jestem absolwentk? Psychologii, uko??czy??am równie?? Studium Pedagogiczne.

Wspó??pracowa??am z wieloma dzie?mi: zdrowymi, chorymi, niepe??nosprawnymi, maluszkami ze ????obka, nieco starszymi z przedszkola, uczniami podstawówki (zw??aszcza dyslektykami) i m??odzie??? szkó?? ??rednich. Ka??de z nich by??o na swój sposób wyj?tkowe. Ich sukcesy trudno porówna?, jednak rado??? z kolejnych osi?gni??, jak? mog??am obserwowa?, dawa??a mi niesamowit? satysfakcj? (bez wzgl?du na to, czy by??o to nauczenie si? pierwszego s??owa, czy pokonanie bariery komunikacyjnej). Obecnie realizuj? swoj? pasj?, prac? z dzie?mi, jako trener-dydaktyk.

Relaksuj? si? graj?c na gitarze i czytaj?c ksi???ki. Lubi? w?drówki po górach, narty i p??ywanie. Niedawno odkry??am now? pasj? - r?kodzie??o. Wykonuj? ozdoby z filcu.

Karolina Kr??l

Dy??ur: poniedzia??ek 7:00-19:00, ??roda 7:00-18:00
tel. 536 166 267, 12 418 87 50 wew. 32
trener.karolina@uski-polska.edu.pl
skype: uski_trener_karolina

więcej...
Więcej informacji
close

Z wykszta??cenia i zami??owania jestem pedagogiem. W 2010 roku uzyska??am tytu?? magistra pedagogiki opieku??czo- wychowawczej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Od tej pory jestem zwi?zana z Polsk? Uniwersyteck? Szko??a Kszta??cenia Indywidualnego. Uko??czy??am równie?? studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz wiele kursów i szkole?? z zakresu pracy z dzie?mi i m??odzie???. Jestem pasjonatk? nowoczesnych metod edukacyjnych, które na co dzie?? stosuje w swojej pracy zawodowej. W trakcie zaj?? dbam o przyjazn? i pe??n? wsparcia atmosfer?. Praca z dzie?mi i m??odzie??? sprawia mi wiele rado??ci i satysfakcji. Zadowolenie uczniów i rodziców z post?pów dzieci s? dla mnie najwi?ksz? nagrod?. Posiadam du??o pozytywnej energii, któr? pragn? si? dzieli?. Interesuje si? neurodydaktyk?, uwielbiam zagadki logiczne oraz czytanie ksi???ek, w szczególno??ci kryminalnych.  Fascynuje mnie kultura hinduska.  Moje motto ??yciowe to: „Sekretem szcz???cia jest zdecydowanie, by by? szcz???liwym zawsze, zamiast czekania na zewn?trzne okoliczno??ci, by uczyni??y nas szcz???liwymi”

Katarzyna Cader

Dy??ur: poniedzia??ek i ??roda 7:30-19:00
tel. 12 418 87 50 wew. 27
trener.katarzyna@uski-polska.edu.pl
skype USKI Katarzyna Cader

więcej...
Więcej informacji
close

Ci?g??y rozwój, poszerzanie horyzontów i praca z dzie?mi i m??odzie??? to pasje, które od kilku lat z sukcesem realizuj?.

Jako psycholog i pedagog uwielbiam spotyka? si? z dzie?mi i odnajdywa? w ka??dym z nich jego indywidualny potencja??.

Wycieczki rowerowe, w?drówki górskie oraz  ksi???ki i dobra herbata to moje sprawdzone sposoby na dobry odpoczynek po aktywnym dniu. Staram si? pozytywnie podchodzi? do ka??dej chwili i wychwytywa? w niej to, co najlepsze.

Kamila Czajka

Dy??ur: pn, ??r: 7:30 - 18.00
tel. 12 418 87 50 wew. 37 trener.czajka@uski-polska.edu.pl
skype
USKI Kamila Czajka

więcej...
Więcej informacji
close

Moj? najwi?ksz? inspiracj? s? ludzie, którzy nieustannie mnie zadziwiaj?. Lubi? si? zastanawia?,
analizowa? i poddawa? refleksji. To w??a??nie ciekawo??? wn?trza cz??owieka by??a przyczyn? rozpocz?cia
studiów  psychologicznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello??skiego, gdzie uzyska??am
tytu?? magistra. Uko??czy??am równie?? Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiello??skiego. Chcia??abym,
??eby psychologia pomog??a ludziom zrozumie? innych i pomóc zaakceptowa? t? inno???.
Praca z dzie?mi i m??odzie??? daje mi wiele rado??ci, szczególnie gdy widz? jakie nieograniczone
mo??liwo??ci posiadaj? i wykorzystuj? moi uczniowie. Staram si? wspiera? ich ogromny potencja??. Ucz?
dzieci, ale równocze??nie ucz? si? od dzieci.
Interesuje si? psychologi? bliskich zwi?zków, inteligencj? emocjonaln?, psychologi? penitencjarn?.  
Kocham s??o??ce i pyszne jedzenie.

Anna Mann

Dy??ur: wtorek i czwartek: 9:00-19:00
tel. 12 418 87 50 wew. 38
trener.mann@uski-polska.edu.pl
skype: trener.mann

więcej...
Więcej informacji
close

Kiedy by??am ma??a chcia??am zosta? nauczycielk?. Uczy??am zabawki, inne dzieci i siebie, a najbardziej lubi??am uczy? matematyki. Gdy ju?? troszk? podros??am i nie musia??am tylko chcie?, a mog??am wybiera?, zacz???am studiowa? filologi? polsk? na Uniwersytecie Jagiello??skim. Moja pasja do nauczania innych nie znikn???a, a nawet si? nasili??a. Podobnie z pasj? do uczenia si?. Dlatego te?? tematyka efektywnej nauki i mnemotechnik jest mi bardzo bliska.

Uwielbiam czyta?. Czytanie jest dla mnie odpoczynkiem i rozrywk?. Lubi? prawie ka??dy gatunek literacki, lubi? literatur? staro??ytn? i ró??ne mitologie, jednak najch?tniej poch??aniam fantastyk? i literatur? m??odzie??ow?. Lubi? czyta? wszystko, co pobudza wyobra??ni?. I to w??a??nie chcia??abym przekaza? swoim uczniom. Chcia??abym, ??eby nie ograniczali swojej wyobra??ni, ??eby byli kreatywni i starali si? my??le? w nieszablonowy sposób.

Klaudia Mie??kowska

Dy??ur: poniedzia??ek i ??roda 9:00-19:00
tel. 12 418 87 50 wew. 32 trener.mienkowska@uski-polska.edu.pl
skype: trener.mienkowska

więcej...
Więcej informacji
close

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiello??skim. Do??wiadczenie zawodowe zdobywa??am pracuj?c z dzie?mi i m??odzie??? o ró??nych trudno??ciach. Wiem, ??e pomimo ogromnych ró??nic indywidualnych wyst?puj?cych w zakresie ich umiej?tno??ci i kompetencji, zawsze istnieje mo??liwo??? rozwoju. Jestem przekonana, ??e rozwój w zakresie umiej?tno??ci koncentracji uwagi oraz szeroko rozumianych umiej?tno??ci szkolnych jest ??atwiejszy dzi?ki mnemotechnikom.

Justyna Miraczewska

Dy??ur: wtorek i czwartek od 9:00 - 19:00
tel. 536 098 767, 12 418 87 50 wew. 38 
trener.miraczewska@uski-polska.edu.pl
Skype: trener.miraczewska

więcej...
Więcej informacji
close

Jestem absolwentk? filologii polskiej ze specjalno??ci? nauczycielsk?. ??cie??ka kariery zawodowej oparta na pracy z dzie?mi i m??odzie??? to ??wiadomy, podyktowany pasj? wybór. Kiedy moi uczniowie pn? si? ku szczytom sukcesu - nieustannie wspieram i motywuj? ich w tej trudnej, ale jak??e wa??nej ??yciowej drodze. Ka??dy dzie?? pracy zawodowej to i dla mnie czas pe??en wyzwa??, które realizuj? z pe??nym zaanga??owaniem, poniewa?? u??miech i zadowolenie pojawiaj?ce si? na twarzy dziecka to najistotniejszy cel mojej wspólnej wspinaczki z uczniami po sukces, gwarantuj?cy drog? przez ??ycie z podniesion? g??ow?. Jaka jest wed??ug mnie najwa??niejsza warto??? kieruj?ca dzia??aniami dydaktycznymi? Zdecydowanie pomoc! Dlaczego? Bo moi uczniowie musz? czu?, ??e maj? solidny fundament w swojej ??cie??ce edukacyjnej.

Iga Figiel

Dy??ur: wtorek i czwartek od 10:00 - 19:00
tel. 12 418 87 50 wew. 52
trener.figiel@uski-polska.edu.pl
Skype: trener.figiel

więcej...
Więcej informacji
close

Jestem absolwentk? filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiello??skim. Inspiruje mnie drugi cz??owiek – w codzienno??ci, ksi???kach, filmach. Dzi?ki spotkaniom mog? poszerza? mój ??wiat, zmienia? sposób my??lenia i otwiera? umys??.

Moi uczniowie to odr?bne, fascynuj?ce ??wiaty – i ja sama wiele si? od nich ucz?. Nauczyciel nie jest encyklopedi?, która tylko przekazuje wiedz?, ale jest osob?, która wie, jak wskaza? drog? do wiedzy i m?dro??ci.

Lubi? ruch: rower to mój nieod???czny towarzysz, codziennie spaceruj?. Lubi? by? blisko przyrody, obserwowa? j?. Martwi? si? o przysz??o??? planety, dlatego staram si? ??y? ekologicznie. Marz? o zielonych i bezpiecznych miastach.

Agnieszka Osieka

Dy??ur: ??roda 13:00-19:00, czwartek 14:00-19:00
tel. 536 098 447, 12 418 87 50 wew. 37
trener.osieka@uski-polska.edu.pl
Skype: trener.osieka

więcej...
Więcej informacji
close

Jestem absolwentk? historii Uniwersytetu Pedagogicznego. Praca z uczniami od samego pocz?tku mojej kariery zawodowej jest na pierwszym miejscu. Najbardziej ciesz? si?, gdy mog? obserwowa? ich rozwój i pomaga? w razie konieczno??ci.  Posiadam wieloletnie do??wiadczenie pedagogiczne, co daje mi baz? wiedzy do pracy z uczniami w Uniwersyteckiej Szkole Kszta??cenia Indywidualnego. Zawodowo, moj? pasj? jest oczywi??cie historia, neurobiologia i psychologia. Prywatnie bardzo lubi? si?gn?? po dobr? ksi???k?, zagra? w gr? planszow? i po prostu uci?? sobie mi??? pogaw?dk? z innym cz??owiekiem.

Kamila Warzecha

Dy??ur: poniedzia??ek i ??roda od 8:00 - 19:00
tel. 536 098 447
trener.kamila@uski-polska.edu.pl
Skype: uski_trener_kamila

więcej...
Więcej informacji
close

Jestem absolwentk? psychologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Jagiello??skim w Krakowie. Praca
z drugim cz??owiekiem, wspieranie w rozwoju i pokonywaniu trudno??ci jest moj? pasj?.

Poprzednie stanowisko pracy jako pedagog szkolny pozwoli??o mi spojrze? z bliska na wyzwania edukacyjne i problemy jakim musz? sprosta? m??odzi ludzie. Jako trener w USKI staram si? rozwija?
w uczniach ich potencja??, motywacj? oraz towarzyszy? im na drodze do osi?gania za??o??onego celu edukacyjnego.

Wierz?, ??e zrozumienie, zaanga??owanie i empatia s? podstawowymi warto??ciami, które powinny mie? miejsce w relacji z drugim cz??owiekiem. W pracy z dzie?mi, m??odzie??? i ich rodzicami dbam
o dobr? atmosfer?, pe??n? ??yczliwo??ci i wsparcia.

Prywatnie jestem opiekunk? dwóch kotów, uwielbiam sp?dza? czas z rodzin? i przyjació??mi oraz czyta? powie??ci kryminalne.

 

Weronika Mucha

Dy??ur: poniedzia??ek i ??roda od 8:00 - 19:00
tel. 536 166 183
trener.weronika@uski-polska.edu.pl
Skype: uski_trener_weronika

więcej...
Więcej informacji
close

Z wykszta??cenia jestem psychologiem. B?d?c na studiach zdecydowa??am si? na wybranie specjalno??ci, któr? jest wspomaganie rozwoju. Podczas ich trwania zrealizowa??am równie?? przygotowanie pedagogiczne. Moje do??wiadczenie zawodowe zdobywa??am poprzez liczne wolontariaty zwi?zane z prac? z dzie?mi. Pracowa??am równie?? jako wychowawca na jednej z placówek wsparcia dziennego w formie ??wietlic ??rodowiskowych. Praca z dzie?mi oraz niesienie im pomocy sprawia mi ogromn? rado???. Wspólne rozwi?zanie pierwotnie trudnych problemów przyczynia si? do obustronnej satysfakcji. D???? do ci?g??ego rozwoju oraz zdobywania wiedzy poprzez udzia?? w szkoleniach i kursach.