Dla ucznia > Pomoce

Mnemotechniki w szkole:

 • ?a??cuchowa metoda skojarze??
  • pomaga w zapami?taniu ci?gu s??ów w kolejno??ci,
  • mo??e by? przydatna w nauce j?zyka polskiego (np. nazwy epok literackich), historii.
 • Akronimy
  • Akronim - wyraz, utworzony z pierwszych liter lub pierwszych sylab kilku wyrazów, które chcemy zapami?ta?, np. WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego) – mo??e by? przydatny w zapami?tywaniu d??ugich nazw w??asnych.
 • Haki pami?ciowe
  • do zapami?tywania dat,
  • listy s??ów.
 • Mapy my??li
  • powtórki,
  • planowanie, np. wypracowania,
  • tworzenie nowych pomys??ów.
 • Metoda s??ów zast?pczych - polega na zapami?taniu s??owa obcego, po zamianie na s??owo bliskoznaczne w j?zyku, który si? dobrze zna oraz stworzeniu historyjki, zawieraj?c w niej te s??owa – obrazy.
 • Rymonimy – technika pami?ciowa polegaj?ca na u??o??eniu krótkiego, rymowanego wierszyka, maj?cego na celu ??atwiejsze zapami?tanie informacji
  • Mo??na stworzy? wiersz o postaciach historycznych
  • Z wiersza mo??na utworzy? piosenk?, rap i za??piewa?, wtedy szybciej go zapami?tamy.

Przyk??ady: