Dla ucznia > Czy wiesz, że ...

USKICzy wiesz, ??e…

Zybt wlone tmepo cyatznia urtudina zpamait?yawine, m?czy oczy oarz o??asiba kocnetrnacj?. Aby wykorzoystyaw? w pe??ni m??oliow??ci nazsgeo mzógu pwionn??imy czaty? co njamneij 500 só??w na miunt?.

Pzrezctay??e??, bo nie cyztamy kda??ej leitry oddizelnie, ale wryaz jako ca??o???.


USKICzy wiesz, ??e…

To, ??e lekcje w szkole trwaj? po 45 minut, a w trakcie wyk??adów uniwersyteckich wyst?puj? krótkie przerwy nie jest przypadkiem. Umys?? cz??owieka m?czy si? i spada poziom naszej koncentracji. Dlatego po okresie wyt???onej pracy umys??owej powinni??my pozwoli? odpocz?? naszemu mózgowi.

 

 

 

 


USKICzy wiesz, ??e…

Uczymy si?:

 


USKICzy wiesz, ??e…

Przyczyn? tego, ??e nie pami?tasz pewnych rzeczy jest to, ??e nie uczyni??e?? wysi??ku, by zapami?ta? je na d??u??ej, a nie to, ??e masz s??ab? pami??. Pami?? mo??na rozwija? i doskonali?!